Zorgvuldig werken op basis van de meest actuele kennis techniek met oog voor de omgeving. Dat uitgangspunt hanteert de sector als het gaat om de bloembollenteelt en het milieu. Duurzaamheid is al meer dan 25 jaar een belangrijk speerpunt voor de bloembollensector. Plantgezondheid, mineralen, water, energie en reststoffen zijn de onderwerpen waar veel tijd in wordt gestoken. Afgelopen jaren is de milieubelasting van de sector al met 80% teruggebracht, maar dat is geen reden om achterover te leunen. Samen zetten de kwekers zich ook de komende jaren in voor een duurzame bloembollensector op basis van het actieplan “Gezonde Bollen, Bloeiende Sector”.

De vraag naar biologische bloembollen stijgt, maar assortiment en aantal geproduceerde biologische bollen is nog beperkt. De vraag ontstijgt hier nog het aanbod, daarom een kleine impressie over de huidige stand van zaken betreft duurzaamheid in de bloembollensector.

Sustainable flower bulb cultivation

Ontwikkelingen & initiatieven

Een kleine indruk van de lopende ontwikkelingen en initiatieven bij de 1.500 bedrijven met circa 27.000 hectare bloembollenteelt in Nederland.

Top Teler
Telers kunnen inzicht krijgen in de mate van duurzaamheid van hun eigen bedrijf met behulp van Top Teler, een duurzaamheidsscan die de kwekersvereniging samen met stichting Natuur & Milieu heeft ontwikkeld. Door het invullen van een vragenlijst krijgen telers inzicht in de duurzaamheid van hun eigen bedrijf. Er zijn acht thema’s waarop telers kunnen scoren, van gewasbescherming tot werkplezier en van water tot energie. De uitkomst van de scan biedt telers een handvat voor verdere verduurzaming. Ondernemers die goed scoren hebben ook de mogelijkheid om hun bedrijf te laten bezoeken door stichting Natuur & Milieu, wat kan leiden tot toekenning van het predicaat Top Teler.

Mineralen
Het gebruik van mineralen en meststoffen is nodig om de bodem te voorzien van voldoende voedingsstoffen. De overheid stelt voor de belangrijkste mineralen maxima vast. Via de mestboekhouding houdt de teler bij welke mineralen en meststoffen hij gebruikt.

Sustainable flower bulb cultivation

Water
Voor het werken aan schoon water ontwikkelt de sector systemen waarbij (vrijwel) geen sprake is van de emissie van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen vanaf het erf en vanuit het perceel naar het oppervlaktewater. De bodem speelt hierbij een belangrijke rol. Een gezonde bodem is niet alleen belangrijk om gezonde planten te telen, maar ook om te komen tot het minimaliseren van de uit- en afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen.

Energie
Het drogen en bewaren van bloembollen vraagt veel energie. De KAVB zet zich sinds de jaren negentig in om het energieverbruik in de bloembollensector terug te dringen. Daar zijn ondernemers heel goed in geslaagd, bijvoorbeeld door het toepassen van nieuwe technieken en het gebruiken van warmte uit kassen of van daken. Diverse ondernemers passen opslag van warmte in diepe grondlagen toe.

Reststoffen
Inmiddels composteren al veel ondernemers hun organisch afval, en sinds kort mag organisch afval van bloembollen ook worden gebruikt om energie op te wekken.

Schoon erf, schone sloot
Doel van bloembollentelers in Nederland is de erfemissie van gewasbeschermingsmiddelen met tenminste 80% terug te dringen en daarmee de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater te verbeteren. Bloembollen worden getransporteerd over eigen erf en bloembollen van de kleigronden worden op het erf gespoeld om grondresten te verwijderen.

Gewasbescherming
Er wordt door de sector gewerkt aan duurzame alternatieve werkwijzen en middelen zoals bijvoorbeeld weerbare teelt, laagrisico middelen, ander bodembeheer, mechanische bestrijding, etc.. In de Visie Vitale Teelt 2030 wordt door vele partijen samengewerkt in onderzoek en ontwikkeling naar een robuust teeltsysteem.

Sustainable flower bulb cultivation